รายละเอียด ประกาศเมื่อ

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Free T3

maliwan

2024-02-05 08:54:12

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ TSH

maliwan

2024-02-05 08:52:54

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Free T4

maliwan

2024-02-05 08:51:37

ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตขนาด 450 ซีซี ชนิด 1 ชุด 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด 

maliwan

2024-01-15 09:52:06

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล แบบทัดหลังหู (BTE)

maliwan

2024-01-15 09:50:02

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT/APTT

maliwan

2024-01-10 09:25:10

ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 4 รายการ

maliwan

2023-11-24 10:16:23

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ human Carcinoembryonic antigen (CEA)

maliwan

2023-11-24 10:14:45

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HBsAg Qualitative

maliwan

2023-11-24 10:12:58

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Anti-HCV

maliwan

2023-11-24 10:11:31

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Ferritin

maliwan

2023-11-24 10:10:17

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HIV Antigen และ Antibody

maliwan

2023-11-24 10:08:27

ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ

maliwan

2023-11-24 10:06:31

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและตรวจนับตะกอนในปัสสาวะ 

maliwan

2023-11-24 10:04:07

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

maliwan

2023-11-24 10:01:43

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Creatinine Enzyme

maliwan

2023-11-24 10:00:07

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซในเลือด (Blood gas)

maliwan

2023-11-24 09:58:40

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม

maliwan

2023-11-23 15:31:17

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Total PSA

maliwan

2023-11-23 15:28:53

ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

maliwan

2023-11-23 15:27:15

ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 3 รายการ 

maliwan

2023-11-23 15:25:07

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ

maliwan

2023-11-23 15:23:24

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT/APTT

maliwan

2023-11-23 15:21:34

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน 4 รายการ

maliwan

2023-11-23 15:20:09

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HDL-Cholesterol

maliwan

2023-11-23 15:18:34

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin A1C

maliwan

2023-11-23 15:16:45

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม

maliwan

2023-11-09 09:13:56

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

maliwan

2023-11-09 09:11:44

ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสูญญากาศ

maliwan

2023-11-09 09:08:14

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

support

2023-11-02 10:07:45

ยกเลิกประกาศ

support

2023-10-31 14:27:45

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

support

2023-10-06 11:07:09

ยกเลิกจ้างซ่อมบำรุงห้องปรับแรงดันบรรยากาศ

support

2023-10-06 10:40:55

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

support

2023-08-21 15:30:17

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารโรงพยาบาล

support

2022-11-28 14:46:47

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อโรคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

support

2022-11-28 14:45:30

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องตดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมระบบ ศูนย์กลางขนาด ๒๘ เตียง

support

2022-11-28 14:43:12

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจโรคแบบปรับท่านอนด้วยระบบไฮดอลิกส์

support

2022-11-28 14:40:01

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง

support

2022-11-28 10:01:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 128 สไลด์ จำนวน 2 เครื่อง

support

2022-10-04 10:14:28

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

support

2022-10-04 10:10:24

ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสูญญากาศ

maliwan

2022-09-23 09:49:07

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ รพ.

support

2022-08-26 09:16:27

ร่าง TOR จ้างทำความสะอาดภายในอาคาร รพ.ฯ

support

2022-08-19 08:47:35

ร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลด้านภูมิทัศน์โรงพยาบาล

support

2022-08-15 10:04:49

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว

support

2022-08-15 10:02:42

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์แบบไม่รวมอะไหล่

support

2022-08-15 09:59:44

ร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์แบบรวมอะไหล่

support

2022-08-15 09:54:33

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อโรคเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

support

2022-08-05 15:57:41

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนทางผิวหนัง 6 หัว (T - COM)

support

2022-07-06 11:09:59

ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมแปลผลอัตโนมัติ

support

2022-07-06 11:08:44

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคลองรากฟัน

support

2022-07-06 11:07:12

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง

support

2022-07-06 10:58:13

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า

support

2022-07-06 10:56:32

ี้่ร่าง TOR ประกวดราคาซืื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก

support

2022-07-06 10:54:47

ประกวดราคาซื้อโคมไฟในห้องผ่าตัด

support

2022-06-30 14:52:39

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม

support

2022-06-30 14:48:34

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนทางผิวหนัง ๖ หัว (T-COM)

support

2022-06-24 09:24:55

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทีกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

support

2022-06-24 09:23:09

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับรักษาคลองรากฟัน

support

2022-06-24 09:21:06

ประกาศร่าง TOR เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม

support

2022-06-22 10:34:03

ประกาศร่าง TOR ซื้อโคมไฟห้องผ่าตัด

support

2022-06-22 10:16:05

ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องตรวจวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 3 หัว

support

2022-06-09 10:32:22

ประกาศราคากลางจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ

support

2022-05-12 14:28:37

ประกาศยกเลิกจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ

support

2022-05-06 14:20:48

ประกวดราคาซื้อรถยพยาบาลสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

support

2022-05-06 14:16:42

ร่าง TOR รถพยาบาลฉุกเฉินสมรรถนะสูง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

support

2022-04-25 15:19:20

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องสังเกตอาการ

support

2022-03-17 10:02:52

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

support

2022-03-07 07:58:57

ร่าง TOR รถพยาบาลสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

support

2022-02-23 10:31:20

ประกาศราคากลางจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ

support

2022-02-10 10:14:41

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ

support

2022-02-09 13:29:19

ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสูญญากาศชนิดต่างๆ

maliwan

2021-11-05 08:44:57

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดพร้อมเข็มเจาะ

maliwan

2021-11-05 08:43:14

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 โดยวิธีเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

maliwan

2021-10-28 14:40:41

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล แบบทัดหลังหู

maliwan

2021-10-28 14:38:46

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายนอกและบำบัดนำเสีย

support

2021-10-25 09:15:11

ประกวดราคาซื้อGAUZE 4x4 นิ้ว 5 ชิ้น /Pack (Sterile)

maliwan

2021-10-11 10:55:32

ประกวดราคาจ้างปรบปรุงระบบแก๊สทางการแพทย์

support

2021-10-05 16:38:18

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ

support

2021-10-05 16:36:56

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

support

2021-10-05 16:35:29

ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและรูปแบบโมเดลการพัฒนา

support

2021-10-01 22:52:32

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย

support

2021-09-30 19:41:30

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่่องปรับอากาศ

support

2021-09-30 19:17:22

ร่าง TOR ประกวดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

support

2021-09-30 19:05:04

ร่าง TORประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแก๊สทางการแพทย์

support

2021-09-30 18:17:09

ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต จำนวน 2 รายการ

maliwan

2021-09-30 16:15:58

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Creatinine Enzyme

maliwan

2021-09-23 16:06:23

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HDL-Cholesterol

maliwan

2021-09-23 16:05:05

ประกวดราคาซื้อGLOVE DISP. NO.S และ NO.M

maliwan

2021-09-23 16:03:48

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม

maliwan

2021-09-23 16:00:53

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดชนิดอัตโนมัติ (HbA1C)

maliwan

2021-09-23 15:59:20

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด (Blood gas)

maliwan

2021-09-23 15:57:46

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน 4 รายการ

maliwan

2021-09-23 15:56:14

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ TSH

maliwan

2021-09-23 15:54:42

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT/APTT

maliwan

2021-09-23 15:53:39

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Free T3

maliwan

2021-09-22 23:15:44

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Free T4

maliwan

2021-09-22 23:15:05

ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตขนาด 450 ซีซี ชนิด 1 ชุด 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด

maliwan

2021-09-22 23:11:49

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ

maliwan

2021-09-22 23:10:05

ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือด

maliwan

2021-09-22 23:08:20

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและตรวจนับตะกอนในปัสสาวะ

maliwan

2021-09-22 23:04:33

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

maliwan

2021-09-22 23:03:06

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Anti-HCV

maliwan

2021-09-22 23:00:45

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

maliwan

2021-09-22 22:56:21

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา HIV Antigen และ Antibody

maliwan

2021-09-22 22:55:00

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HBsAg Qualitative

maliwan

2021-09-22 22:53:39

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม

maliwan

2021-09-22 22:52:06

ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบการเข้ากันได้ของเลือดและตรวจหาหมู่เลือด จำนวน 3 รายการ

maliwan

2021-09-22 22:49:15

ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฎิชีวนะ(VITEX)

maliwan

2021-09-22 22:46:34

ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 4 รายการ

maliwan

2021-09-22 22:27:01

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้า่งเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว

support

2021-08-23 16:48:51

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับยิ่งนิ่ว

support

2021-08-23 16:45:58

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์โรงพยาบาล

support

2021-08-23 16:47:08

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ

support

2021-08-23 16:30:28

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา (PACS)

support

2021-08-23 16:26:50

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

support

2021-08-23 16:22:37

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายชนิดความถี่สูง

support

2021-08-23 16:20:00

ประกวดราคาซื้อเสบียงอาหารสด - แห้ง สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โภชนาการ

2021-08-19 14:05:52

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 2 เครื่อง (CT Scan)

support

2021-08-11 17:37:22

ประกวดราคาจ้า่งเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

support

2021-08-11 17:34:09

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อโรคเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

support

2021-08-11 17:28:21

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับดู 5 คน

support

2021-08-11 17:25:14

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์โรงพยาบาล

support

2021-08-04 17:14:49

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา (PACS)

support

2021-08-04 17:12:50

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใชนิดความถี่สูง

support

2021-08-04 17:10:41

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารโรงพยาบาล

support

2021-08-04 17:09:12

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

support

2021-08-04 17:07:39

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์แบบรวมอะไหล่

support

2021-08-04 17:06:03

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

support

2021-08-04 16:55:31

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 2 เครื่อง (CT Scan)

support

2021-08-04 16:49:00

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อโรคด้วยเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

support

2021-08-04 16:45:52

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับดู ๕ คน

support

2021-08-04 16:43:42

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ

support

2021-08-04 16:41:55

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยวิกฤต ชนิดควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมเสาเกลือ

support

2021-07-14 12:44:58

ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

support

2021-07-14 12:43:18

ร่าง TOR เตียงผู้ป่วยวิกฤ ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมเสาน้ำเกลือ

support

2021-07-06 08:48:05

ร่าง TORเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

support

2021-07-06 08:46:10

ประกวดราคาซื้อเตียงสูติกรรม

support

2021-06-16 09:54:19

ประกวดราคาซื้อเตาเผาสำหรับงนเซรามิคอุณหภูมิสูง

support

2021-06-16 09:49:41

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ INCUBATOR

support

2021-05-03 07:38:04

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง

support

2021-04-26 11:26:19

ร่าง (TOR)ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

support

2021-03-26 08:29:16

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ

support

2021-03-02 11:22:30

ประกวดราคาซื้อ INCUBATOR

support

2021-02-09 08:07:36

ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมเครื่งอชั่งน้ำหนัก

support

2021-02-09 08:05:51

ประกวดราคาซื้้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร

support

2021-01-28 09:39:55

ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562-63

admin

2021-01-14 09:57:53

ร่าง TOR ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร แรงดัน

support

2021-03-26 08:26:21

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Webmaster

2020-10-15 23:08:25

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของเส้นเลือด

admin

2020-09-21 17:11:55

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ 1 คัน

admin

2020-09-09 17:29:16

ประกวดราคาจ้างเหมาขยายถนนบริเวณประตู 2 และถนนด้านใน รพ.ฯ

admin

2020-08-27 18:42:48

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศทางการแพทย์ SMART COVID WARD

admin

2020-08-17 10:11:12

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ

admin

2020-08-13 14:16:05