Vision Statement

ศูนย์การแพทย์ที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

 

อัตลักษณ์ (Motto)

 

สร้างสุข โปร่งใส ใส่ใจ สามัคคี

พันธกิจ (Misson)

 

- ให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลและครอบครัวกองทัพเรือ รวมถึงประชาชนทั่วไป
- สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ
- การฝึกอบรมบุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์

ค่านิยม (Values) : SRK - TOP

 

S = Service mind & Seniority มีพฤติกรรมการทำงานที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา เอื้ออาทรและเมตตารุ่นน้องและผู้ให้บังคับบัญชา

R = Responsibility ความรับผิดชอบในงาน มีวินัย และตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส K = Knowledge&Sharing หมั่นแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

T = Team work มีความสามัคคีกลมเกลียว ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นทีม

O = Originality การริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนา

P = Patient focus การมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับผลงาน โดยเฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ

เข็มมุ่ง 
1.การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน AHA ในปี 2565
2.ความสามารถในระดับตติยภูมิของทุก CLT
3.การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Trauma,โรคหัวใจ,การรักษาด้วย HBO, Infection control,แม่และเด็ก
4.Patient safety goals & Zero event 
5.การเป็น Smart hospital ในปี 2571