ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

 

 -ประวัติ
 -เจ้าหน้าที่
 -ความหมาย HBO
 -โรคที่เข้าทำการรักษา
 -ผลดี/ข้อห้ามในการรักษา
 -สภาพแวดล้อมภายใน HBO
 -สิ่งของที่ห้ามนำเข้าไปในHBO
 -อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการรักษา
 -ตารางการรักษา
 -อัตราค่ารักษา
 -ภาพตัวอย่างการรักษา

 วิสัยทัศน์ 
เราจะเป็นศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงที่มีคุณภาพ

 

 พันธกิจ 
ดูแลสุขภาพ ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ

 

 นโยบายศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง 

          1. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเคารพในสิทธิชั้นพื้นฐาน และดำเนินงานด้วยจริยธรรมที่ดี
          2. ให้การดูแลป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
          3. ผู้รับบริการปราศจากภาวะแทรกซ้อน
 

 ภารกิจและการดำเนินงานของศูนย์ ฯ 

     1. ให้การรักษาโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติการใต้น้ำและในอากาศ (Decompression Sickness)
     2. ให้การรักษาโรคที่เกิดจากร่างกายเกิดภาวะพร่องออกซิเจนและจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับบรรยากาศความดันสูงตามที่สมาคม เวชศาสตร์ใต้น้ำ และความดันบรรยากาศสูงนานาชาติ (UHMS) ให้การยอมรับ (Hyperbaric Oxygen Therapy)
     3. ดำเนินการบวบรวมข้อมูลทางสถิติและเผยความรู้งานด้านเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

 
     หน้าที่

ให้การรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วยด้วยออกซิเจน 100 % ในห้องปรับความดันบรรยากาศสูง ให้การสนับสนุนงานด้านสายการแพทย์ในการฝึกปฏิบัติการใต้น้ำของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศโดยการ เตรียมพร้อมห้องปรับบรรยากาศสำหรับการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชม.

 

     ภารกิจ

 

รักษาผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการปฏิบัติการใต้น้ำและในอากาศรักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ห้องปรับบรรยากาศ เผยแพร่ความรู้ให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรของรพ.ฯในงานด้านเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศ สูง สนับสนุนภารกิจต่างๆตามที่กองทัพเรือและกรมแพทย์ทหารเรือมอบหมาย ร่วมวิจัยพัฒนารวบรวมด้านเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

 

น.อ.ธีรศักดิ์ มหามงคล

 

น.ท.ธวัชชัย ศานติพิพัฒน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกุมารเวชกรรม

น.ท.นฤเบศ รุ่งรัตนวิไล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา

น.ท.หญิง ประพรพิม อุตมโชติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญปริทันตวิทยา

น.ต.นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ร.อ.หญิง ภรภัทร ฉิมประเสริฐ

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ร.อ.หญิงณัฐธยาน์ ปิยะวัฒยากร

แพทย์โสตศอนาสิกกรรม