รายละเอียด ประกาศเมื่อ

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริการ   เพื่อปฏิบัติงานที่   ห้องตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไป

admin

2024-06-18 16:31:04

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล  เพื่อปฏิบัติงานที่   หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

admin

2024-06-14 13:57:31

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานที่   หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด

admin

2024-06-14 13:56:59

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานที่   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม

admin

2024-06-14 13:56:20

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล ตำแหน่งแพทย์  เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานจักษุกรรม

admin

2024-06-14 13:55:37

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล  ตำแหน่งเภสัชกร  เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานเภสัชกรรม

admin

2024-06-07 15:20:16

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล ตำแหน่งแพทย์  เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานศัลยกรรม

admin

2024-06-07 08:24:51

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล  ตำแหน่งแพทย์  เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

admin

2024-06-07 08:24:06

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

admin

2024-06-07 08:23:22

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอบริบาลทารกแรกเกิด

admin

2024-05-31 14:04:17

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย

admin

2024-05-17 16:10:12

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล  กลุ่มงานเทคนิค  ตำแหน่งช่างเขียนแบบ เพื่อปฏิบัติงานที่แผนกโยธา

admin

2024-05-17 16:05:58

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานตรวจโรคผู้ป่วยนอกประกันสังคมและทั่วไป

admin

2024-05-16 15:37:08

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

admin

2024-05-12 17:17:21

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)  เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

admin

2024-05-12 17:13:44

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  สำนักงานสิทธิประโยชน์

admin

2024-05-12 17:09:48

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งแพทย์

admin

2024-04-29 16:30:47

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  

admin

2024-04-29 16:29:42

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งแพทย์

admin

2024-04-19 16:51:37

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย

admin

2024-04-10 15:24:17

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมหญิง

admin

2024-04-04 09:28:05

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด

admin

2024-04-01 14:56:06

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่   หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม

admin

2024-03-29 17:32:44

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่   แผนกโภชนบำบัด

admin

2024-03-22 14:02:58

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่   หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม

admin

2024-03-22 14:01:36

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล   ตำแหน่งแพทย์  เพื่อปฏิบัติงานที่    กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 

admin

2024-03-18 13:26:45

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  เพื่อปฏิบัติงานที่   หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย

admin

2024-03-18 13:26:02

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่   หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

admin

2024-03-18 13:25:18

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด

admin

2024-03-18 13:24:34

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่   กลุ่มงานเภสัชกรรม

admin

2024-03-18 13:23:54

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2024-03-18 13:23:13

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

admin

2024-03-08 10:20:24

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกบริการห้องประชุม

admin

2024-03-05 15:54:51

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กองการเงิน

admin

2024-03-05 15:53:47

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

admin

2024-03-05 15:53:03

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด

admin

2024-03-05 15:52:23

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม  

admin

2024-03-05 15:51:43

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม

admin

2024-02-28 09:43:04

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

admin

2024-02-20 11:21:22

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่  หมวดไฟฟ้า

admin

2024-02-16 16:34:23

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่  สำนักการพัสดุ 

admin

2024-02-16 16:33:44

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 

admin

2024-02-16 16:33:06

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่   แผนกโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

admin

2024-02-16 16:32:19

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานเภสัชกรรม

admin

2024-02-16 16:31:12

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

admin

2024-02-16 16:30:28

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกเวชนิทัศน์

admin

2024-02-16 16:29:46

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

admin

2024-02-16 16:28:49

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ก เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานเภสัชกรรม

admin

2024-02-13 13:05:18

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์

admin

2024-02-12 11:26:27

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

admin

2024-02-09 14:56:06

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล  เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย

admin

2024-02-09 14:54:31

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว   เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

admin

2024-02-02 14:02:43

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานวิชาชีพ  ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 

admin

2024-02-01 14:15:01

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

admin

2024-01-26 13:15:58

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกกำลังพล

admin

2024-01-16 13:36:17

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิก  

admin

2024-01-08 13:34:16

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมหญิง

admin

2024-01-08 13:33:09

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย

admin

2024-01-08 13:31:46

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยวิกฤติอุบัติเหตุและศัลยกรรมหัวใจ

admin

2023-12-26 13:23:56

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกสวัสดิการ

admin

2023-12-26 13:21:55

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์

admin

2023-12-19 16:46:59

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโรคระบบประสาท  

admin

2023-12-18 11:11:49

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล  เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกตรวจสุขภาพ

admin

2023-12-13 14:18:41

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานกลุ่มงานจักษุกรรม

admin

2023-12-12 15:48:45

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล  เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด

admin

2023-12-12 15:43:50

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานฝ่ายการพยาบาล

admin

2023-11-28 13:01:43

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย

admin

2023-11-17 13:29:29

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

admin

2023-11-17 13:25:59

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

admin

2023-11-02 15:33:22

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

admin

2023-10-24 11:04:53

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมอาคาร 1 ชั้น 4

admin

2023-10-20 10:24:34

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม

admin

2023-10-20 10:23:51

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล  เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานโสต ศอนาสิกกรรม

admin

2023-10-18 15:22:16

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกสวัสดิการ

admin

2023-10-18 15:21:23

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

admin

2023-10-18 15:20:15

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกกำลังพล

admin

2023-09-27 14:28:13

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด

admin

2023-09-27 14:27:09

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

admin

2023-09-27 14:26:29

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเวชระเบียน

admin

2023-09-22 10:07:29

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว   เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกกายภาพบำบัด

admin

2023-09-22 10:06:50

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรม

admin

2023-09-22 10:06:00

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์

admin

2023-09-08 09:26:45

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด

admin

2023-09-08 09:23:53

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกซักฟอก

admin

2023-09-07 11:25:28

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด

admin

2023-09-07 11:23:45

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

admin

2023-09-06 09:18:07

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม

admin

2023-09-06 09:17:28

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  

admin

2023-08-25 10:34:59

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโรคระบบทางเดินอาหาร

admin

2023-08-25 10:34:02

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กองบังคับการ  กลุ่มงานสนับสนุนสายทั่วไป

admin

2023-08-25 10:33:08

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโยธา

admin

2023-08-25 10:32:27

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ ห้องตรวจโรคอายุรเวชกรรมทั่วไป

admin

2023-08-18 13:11:54

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกบริการห้องประชุม

admin

2023-08-18 13:08:50

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว   เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2023-08-18 13:07:34

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย

admin

2023-08-10 14:45:16

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

admin

2023-08-10 14:44:33

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจและหลอดเลือด

admin

2023-08-10 14:43:46

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หมวดอาคาร แผนกโยธา

admin

2023-07-14 14:51:59

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยวิกฤติอายุรเวชกรรม

admin

2023-07-14 10:21:41

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

admin

2023-07-14 10:21:01

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจและหลอดเลือด

admin

2023-07-10 19:07:19

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์

admin

2023-07-05 15:16:23

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

admin

2023-06-29 14:23:28

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

admin

2023-06-29 14:22:42

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

admin

2023-06-29 14:22:04

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2023-06-22 09:54:31

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานฝ่ายการพยาบาล

admin

2023-05-12 14:47:33

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกบริการห้องประชุม (หอประชุม)

admin

2023-05-09 16:44:06

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว   เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

admin

2023-05-03 14:05:34

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ ห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู

admin

2023-05-03 14:04:44

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด

admin

2023-05-03 14:03:44

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

admin

2023-05-01 14:57:13

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กลุ่มงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

admin

2023-04-07 16:32:05

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กลุ่มงานบริการ  เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายบริการสุขภาพ

admin

2023-04-05 16:02:19

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานรหัสโรค

admin

2023-03-09 15:43:12

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล  กลุ่มงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์

admin

2023-03-09 15:42:06

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล  กลุ่มงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์

admin

2023-03-09 15:37:12

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด

admin

2023-02-21 09:57:10

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กลุ่มงานบริการ

admin

2023-02-10 15:17:32

บสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล

admin

2023-02-06 09:12:08

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล

admin

2023-01-24 16:44:52

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  สำนักงานสิทธิประโยชน์

admin

2023-01-06 11:06:28

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล

admin

2022-12-23 14:38:59

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล

admin

2022-12-21 13:16:20

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกล้างไตทางช่องท้อง

admin

2022-11-18 14:55:32

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  สำนักงานสิทธิประโยชน์

admin

2022-11-11 08:59:23

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรม

admin

2022-11-04 13:25:28

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยวิกฤตศัลกรรม

admin

2022-10-10 14:44:04

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานทันตกรรม

admin

2022-09-29 15:56:13

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกส่งกำลังบำรุง

admin

2022-09-29 15:53:58

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานรังสีวิทยา

admin

2022-09-14 14:57:28

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

admin

2022-09-14 14:56:15

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  คลินิกชีวีอภิบาล

admin

2022-09-12 13:37:03

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2022-09-12 13:36:31

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

admin

2022-09-12 13:36:00

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานเภสัชกรรม

admin

2022-09-09 13:40:17

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม

admin

2022-09-08 10:29:50

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกซักฟอก

admin

2022-09-05 13:40:58

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานกลุ่มงานพยาธิวิทยาและนิติเวช

admin

2022-07-18 13:13:21

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร

admin

2022-06-28 15:24:30

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารยุทธศาสตร์

admin

2022-06-27 09:37:40

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หมวดบริการ

admin

2022-06-10 13:30:08

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่   แผนกบริการห้องประชุม

admin

2022-06-09 10:32:25

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรม

admin

2022-06-07 15:59:29

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย

admin

2022-06-07 15:58:51

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม

admin

2022-06-02 16:14:09

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานเภสัชกรรม  

admin

2022-06-02 16:12:30

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย

admin

2022-06-02 16:11:56

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หมวดอาคาร

admin

2022-05-31 16:25:11

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

admin

2022-05-31 16:24:27

รับสมัครเภสัชกร Full time หลายอัตรา

admin

2022-05-24 14:20:59

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กองการเงิน

admin

2022-05-19 14:35:47

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2022-05-19 13:01:48

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่   กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด

admin

2022-05-12 16:11:30

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

admin

2022-05-12 16:09:32

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

admin

2022-05-09 17:51:24

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

admin

2022-04-21 15:29:21

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกเวชระเบียน

admin

2022-02-28 14:11:23

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักรหัสวิทยา

admin

2022-02-23 15:57:53

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  ห้องตรวจโรคศัลยกรรม

admin

2022-02-03 13:40:10

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  ห้องตรวจโรคศัลยกรรม

admin

2022-02-03 13:39:59

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2022-01-19 16:07:06

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์

admin

2022-01-14 15:01:28

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2021-12-24 14:38:10

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หมวดอาคาร

admin

2021-12-24 14:37:37

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ ห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู

admin

2021-12-22 14:41:12

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์

admin

2021-12-17 09:56:55

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานจักษุกรรม 

admin

2021-12-16 15:13:01

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม

admin

2021-12-05 20:00:55

รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2565

admin

2021-11-16 13:39:02

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกซักฟอก

admin

2021-11-11 15:30:18

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์

admin

2021-11-08 15:30:31

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานวิสัญญีกรรม

admin

2021-11-03 13:35:51

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักการพัสดุ

admin

2021-10-25 10:42:44

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

admin

2021-08-13 13:26:55

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร

admin

2021-08-09 23:25:48

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 3

admin

2021-06-21 14:53:13

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย

admin

2021-06-10 14:51:58

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด

paison

2021-06-02 10:58:19

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  ศูนย์ประสานงานสายใยรักแห่งครอบครัว

admin

2021-04-22 16:44:04

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่   กลุ่มงานทันตกรรม

admin

2021-04-22 16:43:18

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย

admin

2021-04-22 16:42:39

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานจักษุกรรม

admin

2021-04-22 16:41:52

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานเภสัชกรรม

admin

2021-04-05 16:36:08

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกโภชนบำบัด

admin

2021-03-05 12:09:13

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2021-02-18 14:52:55

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย

admin

2021-01-19 13:27:55

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานเภสัชกรรม

admin

2021-01-19 13:27:07

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิสัญญีพยาบาล

admin

2020-12-21 13:16:45

รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

admin

2020-12-01 15:21:43

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ ห้องผ่าตัดรวม

admin

2020-11-30 10:35:43

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน

admin

2020-11-30 10:35:11

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

admin

2020-11-11 18:46:30

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอาคาร ๒ ชั้น ๖

admin

2020-11-11 18:45:11

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ ห้องตรวจโรคศัลยกรรม

admin

2020-10-09 22:36:38

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย

admin

2020-10-09 18:22:47

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2020-10-09 18:21:53

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

admin

2020-09-15 23:05:39

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานสนับสนุนสายทั่วไป

admin

2020-09-10 17:50:17

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ

admin

2020-09-09 21:09:25

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ กองการเงิน

admin

2020-09-09 17:40:15

รับสมัครบุคคลพลเรือนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

admin

2020-08-27 18:37:28

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร

admin

2020-08-17 10:05:09