ศูนย์ประสานงานการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ(Truma Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนอง Vision Statement  ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในการเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ โดยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ อีกทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อนำส่งเข้ารับการดูแลรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยวิกฤติอุบัติเหตุ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และทีมการดูแลรักษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีการรวบรวมข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วย โปรแกรม Truma Registry เพื่อนำมาสู่การดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

 

 

น.ต.นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

น.ต.พิรญาณ์ อุ่นชื่น

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ร.อ.คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ร.อ.หญิง ภรภัทร ฉิมประเสริฐ

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ร.อ.กษิเดช คุปตะพันธ์

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ร.อ.หญิง ธนพร ผลชานิโก

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน