สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

มอบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) และสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI)

มอบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ได้ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 3
ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561


แพทยสภา มอบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่า

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยไตเทียม
โดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)


สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย มอบประกาศนียบัตร

พื่อแสดงว่า ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ได้เข้าร่วมโครงการทบทวนสไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลการตรวจปกติ ปี งป.61
โดยส่งสไลด์ให้ทบทวนจำนวน 600 ราย


สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม มอบรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ ๑"  สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับสถานพยาบาลที่มีผู้ประกันตนเลือกมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน แด่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กรมควบคุมมลพิษ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับทอง ตามโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)


มอบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ  การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)


มอบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ การป้องกันและดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง