โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคลองรากฟัน จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามที่แนบ