โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอยกเลิกการจ้างซ่อมบำรุงระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศ ชนิด ๒  ตอน โดย รายละเอียด ตามที่แนบ