โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อจ้าางเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 128 สไลด์ จำนวน 2 เครื่อง (CT Scan) ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามที่แนบ