โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อจ้างเหมาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 2 เครื่อง (CT Scan) (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)  จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามที่แนบ