โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์แบบไม่รวมอะไหล่  (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖) จำนวน ๑ งาน ซึงคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดและร่างขอบเขตงาน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ผู้ที่สนใจ สามารถเสนอแนะ  โดยส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาล ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ ส.ค.๖๕ ในเวลาราชการ เมื่อพ้นในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับข้อเสนอแนะใดๆ โดยเด็ดขาด