โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม รายละเอียดตามที่แนบ