โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายนอกและบำบัดนำเสีย  จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามที่แนบ