โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ยกเลิกประกาศ เรื่องจ้างออกแบบอาคารบริการสุขภาพนานาชาติ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามที่แนบ