โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเตียงสูติกรรม จำนวน ๒ เตียง รายละเอียดตามที่แนบ