โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามที่แนบ