โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว(ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65) จำนวน 1 งาน ซึงคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดและร่างขอบเขตงาน ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ผู้ที่สนใจ สามารถเสนอแนะ  โดยส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาล ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 ส.ค.64 ในเวลาราชการ เมื่อพ้นในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับข้อเสนอแนะใดๆ โดยเด็ดขาด