โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความประสงค์ซื้อรถพยาบาลสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน ซึงคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดและร่างขอบเขตงาน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ผู้ที่สนใจ สามารถเสนอแนะ  โดยส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาล ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 ก.พ.65 ในเวลาราชการ เมื่อพ้นในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับข้อเสนอแนะใดๆ โดยเด็ดขาด