โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาขยายถนนบริเวณประตู 2 และถนนด้านใน รพ.ฯ รายละเอียดตามที่แนบ