โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รายละเอียดตามที่แนบ