โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล แบบทัดหลังหู (BTE) รายละเอียดตามที่แนบ