โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและรูปแบบโมเดลการพัฒนาลงทุนโครงการบริการทางการแพทย์  จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามที่แนบ