โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามที่แนบ