โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่แนบ