โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จ้างซ่อมบำรุระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง ชนิด ๒ ตอน จำนวน ๑ งาน จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ