โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือขอประกาศยกเลิกงานจ้างซ่อมบำรุงระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศ ประเภทสองตอน รายละเอียดตามที่แนบ