โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนทางผิวหนัง 6 หัว (T - COM) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่แนบ