โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 รายละเอียดตามที่แนบ