โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อโคมไฟในห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่แนบ