โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT/APTT รายละเอียดตามที่แนบ