โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเตาเผาสำหรับงานเซรามิคอุณหภูมิสูง จำนวน 1  เครื่อง รายละเอียดตามที่แนบ