โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบจำแนกเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ รายละเอียดตามที่แนบ