โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖) จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามที่แนบ