โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามที่แนบ