โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) รายละเอียดตามที่แนบ