โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ   จำนวน 1 งาน จึงขอประกาศราคากลางจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ รายละเอียดตามที่แนบ