โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 1  เครื่อง รายละเอียดตามที่แนบ