โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)  จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามที่แนบ