โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตขนาด 450 ซีซี ชนิด 1 ชุด 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด รายละเอียดตามที่แนบ