โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับดู 5 คน  จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่แนบ