โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมแปลผลอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามที่แนบ