โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อโรคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ (ต้้งแต่ ๑ ม.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๖) จำนวน ๑ งาน ซึงคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดและร่างขอบเขตงาน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ผู้ที่สนใจ สามารถเสนอแนะ  โดยส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาล ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๕ - ๒ ธ.ค.๖๕ ในเวลาราชการ เมื่อพ้นในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับข้อเสนอแนะใดๆ โดยเด็ดขาด