ประเมินภาวะผู้สูงอายุ...ในวันนี้
ชีวีมีสุข ทั้งกายใจ

ภาวะผู้สูงอายุ คือ อะไร ?
ภาวะผู้สูงอายุ คือ กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น
    - ภาวะสมองเสื่อม
    - ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
    - ภาวะหกล้ม
    - ภาวะทุพโภชนาการ
    - ภาวะซึมเศร้า
อาการเหล่านี้ มีผลต่อคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดทุพพลภาพ และภาระในการดูแล เช่น สมองเสื่อม และทำให้เสียชีวิตได้ เช่นภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การหกล้มผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการหกล้ม ปีละ 1,600 ราย (ที่มาข้อมูล: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค)

การประเมินภาวะผู้สูงอายุ...นั้นสำคัญอย่างไร ?

การประเมินภาวะผู้สูงอายุ คือการคัดกรองอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยให้
    - ค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรก
    - ทำให้สามารถป้องกัน รักษา และสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
     - ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขต่อไป

การประเมินภาวะผู้สูงอายุ ต้องประเมินอะไรบ้าง?
     • ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADLs,IADLs)
     • ทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้น ( Dementia)
     • การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Incontinence)
     • การหกล้ม (Fall and Time up to go test )
     • ภาวะทางโภชนาการ ( Nutrition)
     • อารมณ์ซึมเศร้า (Depression)
ส่งต่อพบแพทย์ผู้สูงอายุและ แพทย์เฉพาะทาง
----*** การประเมินภาวะผู้สูงอายุ ยังมีการให้บริการที่จำกัดในปัจจุบัน ดังนั้น!! ถ้าท่านไม่ได้รับการประเมิน อาจทำให้เสียโอกาส และอาจทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ถ้าไม่ได้ป้องกันในระยะเริ่มต้น----

 

*** ข้าราชการบำนาญทหารเรือ และครอบครัวอายุ 70 ขึ้นไป เข้ารับการประเมินภาวะผู้สูงอายุแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษ บัตรโครงการ “ 70 ปี นาวีเป็นสุข”
 

 

                                                                           


 เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการงานผู้สูงอายุและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ