นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 288,900 บาท จากคุณนิดา ศรีประศาสน์ คุณ นวลอนงค์ ศรีประศาสน์ คุณ จิรัชญา ศรีประศาสน์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรมโดยมีคุณ กัลยา โพธิสุทธิ์ เป็นตัวแทนมอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564