นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 24,000 บาท จากนาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ ให้มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นาวาโทหญิง เทียมจิต จันทรภูมี เป็นตัวแทนมอบเมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564