นาวาเอกหญิง รัตนา แสนอารีย์ บริจาคปรอทวัดไข้ 24 โหล และปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล 100 อัน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ที่หอผู้ป่วยดงตาล หอผู้ป่วยส่วนขยายเกล็ดแก้ว และหอผู้ป่วยส่วนในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564