พลเรือตรี สุเทพ ลิมปนันท์วดี และข้าราชการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 4 เครื่อง Pulse Oximeter จำนวน 4 เครื่อง ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือโดยมีนาวาเอกหญิงพัชรี ลิมปนันท์วดี เป็นตัวแทนมอบ และนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564