พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงาน มูลนิธิ รพฯ รับมอบ ฉากกั้น Partition จำนวน 24 แผ่น มูลค่า 130,000บาท พร้อมเงินสด 20,000บาท จากคุณ พรรษา ทิพนาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกาาจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564