รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต
ใช้งานที่ห้องฉุกเฉิน