เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 
ใช้งานที่หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมหญิง